Segíthetünk?

06 1 388 9965

0

0 Ft

arrow

Adatfelhasználási szabályzat

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a [Cégnév] az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

1. Adatkezelés célja: 

A [Cégnév] személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

2. Az adatkezelés időtartama: 

A [Cégnév] a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

3. Az adatkezelési cél megszűnése

A [Cégnév] köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

4. Az adatok nyilvántartása

A [Cégnév], mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

5. Személyes adatok és harmadik fél

A [Cégnév] tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a [Cégnév] esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a [Cégnév] biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

6. Betekintés az adatokba

A [Cégnév] ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a [Cégnév] nyilvántartásában módosítja.

7. Jogellenes magatartás vélelme

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A [Cégnév], mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

[Cégnév]

[helyszín], [dátum]