Segíthetünk?

06 1 388 9965

0

0 Ft

arrow

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató !

 

 

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a GELKO Kft. (1037 Budapest, Királylaki út 54. Adószám: 10763117-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-167029/63) ismertesse Önnel az árajánlatkérések és megrendelések kezelése során végzett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-67255/2013

A GELKO Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetősége: e-mail: gelko@gelko.hu. Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait, és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott e-mail címen.

1. A Webáruház célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

2. Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházon önkéntes, és az adatkezeléshez az adatok megadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

3. A Webáruház üzemeltetője a vásárlói élmény színvonalának fenntartása érdekében fontosnak tartja, hogy az oldal főbb szolgáltatásait, különösen a vásárlást csak regisztrált felhasználók vehessék igénybe. A Webáruház használata és a regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az üzemeltető a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg).

4. Regisztrációs adatkezelés:

4.1. A Webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja.

4.2. Az Üzemeltető a www.gelko.hu vonatkozásában az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

4.3. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

• név (kereszt- és vezetéknév), vagy cégnév

• emailcím,

• lakcím és számlázási cím, székhely

• telefonszám,

• megrendelések adatai (megrendelt termékek, vételár).

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, de legkésőbb a fiókba való utolsó belépést követő öt év, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

5. Az adatok kezelésének helye: a Col-Directinfo Kft. 1147 Bp. Gyarmat u. 99/b. www.directinfo.hu , mail: info@directinfo.hu a tárhelyszolgáltató és az üzemeltető székhelye, telephelye. A számlázási adatokat az Üzemeltető a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek. Az adatokat az üzemeltető a szerződésből származó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében továbbíthatja harmadik személyek (adatfeldolgozók) felé, így különösen a szállítást végző cégek felé.

6. A Webáruház üzemeletetője részére adott adatkezelési felhatalmazás kiterjed arra, hogy azt az Üzemeltető, annak jogutódja, mindenkori tulajdonosa(i), illetve a tulajdonos(ok) részvételével működő más társaság is kezelje, kizárólag azonban az adatkezelés itt meghatározott céljával összhangban álló cél érdekében.

7. A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k a felhasználók személyére szabott kiszolgálás és felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a felhasználók azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ban a felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A weboldalon működő termékajánló rendszer a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

8. Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.

9.9. A felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a Webáruházra az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a felhasználó a gelko@gelko.hu e-mail címre küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

10. A felhasználó az Üzemeltető email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről, illetve kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel.

11. Az Üzemeltető a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

12. Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

13. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz beérkező árajánlatkérések és megrendelések kezelése, illetve azok megválaszolása az Ön által igényelt szolgáltatásoknak megfelelően.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nyilvántartja Önről nevét, e-mail címét, telefonszámát.

Az adatok forrása

Az adatai eljuthatnak az Adatkezelőhöz a www.gelko.hu weboldalon keresztül, vagy elektronikus vagy postai csatornán.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Az adatokat a kereskedelmi osztályon kívül kizárólag az adatkezelő azon munkatársai használják fel, akik az érintett árajánlat kidolgozásába bevonásra kerülnek. 
Adatkezelő az adatokat saját elektronikus rendszereiben tárolja.

Az adatkezelés tartama

Az adatokat az adatkezelő a beérkezésüktől számított 5 évig tárolja. Amennyiben szerződéses kapcsolat jön létre cégeink között, úgy a személyes adatokat a két cég között fennálló szerződéses kapcsolatot követő 7 évig tárolja a GELKO Kft.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amennyiben a www.gelko.hu weboldalon keresztül jelentkezett és megadta hozzájárulását, valamint ha az Ön kezdeményezése eredményeként jutott el az Adatkezelőhöz az Ön adata.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@gelko.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között :

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)
f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy azokat másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
g) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk). Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk a gelko@gelko.hu e-mail címen.  
Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

Egyéb rendelkezés

A www.gelko.hu webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.

 

A www.gelko.hu webáruházban található szövegeket, képeket, egyéb tartalmakat vagy azok részeit kimásolni illetve más weboldalra felhelyezni, kereskedelmi, vagy illusztrációs célra felhasználni nem engedélyezett !

 

A jogtalan felhasználás büntető- vagy polgári jogi következményeket von maga után!

 

Annak érdekében, hogy honlapunk látogatásakor minél nagyobb kényelmet biztosítsunk látogatóinknak, a termékkínálatunk megjelenítéséhez cookie-kat alkalmazunk. Természetesen beállítható, hogy böngészője ne tárolja a cookie-kat.